Den Hellige Ånd og deg

Dette innlegget er fra en tale jeg holdt søndag 28. mai.

Temaet mitt i dag er åndens tilskyndelser, og jeg vil gjerne dele litt fra skriftene og noen tanker og erfaringer jeg har hatt angående dette.

Men aller først vil jeg definere litt hva, eller hvem, Den hellige ånd er og hvordan den virker.

Faderen har et legeme av kjøtt og ben like følbart som menneskets — Sønnen likeså — men Den Hellige Ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne Den Hellige Ånd ikke bo i oss (Lære & Pakter 130:22)

Så Den hellige ånd er et individ med et åndelig legeme, altså ikke et legeme av kjøtt og ben som vi har, eller som Faderen og Kristus har. Det at han har et åndelig legeme gjør blant annet at han kan kommunisere med vår ånd. Det er flere andre ting som beskriver og forklarer mer om Den hellige ånd, men for temaet mitt i dag så er dette tilstrekkelig.

Joseph Smith har definert ganske klart hvordan Den hellige ånd virker. Han sa følgende:

Den hellige ånd har ingen annen effekt enn ren intelligens. Den har kraft til å utvide sinnet og opplyse vår forståelse

Intellingens i denne sammenhengen har ikke noe å gjøre med IQ eller hvor «smarte» vi er. Det betyr rett og slett at Den hellige ånd underviser og bekrefter sannheter. Når vi får bekreftet sannheter eller mottar nye sannheter, så er det det samme som å utvide sinnet og få større forståelse.

Det er også flere skriftsteder som underviser dette. For eksempel sa Kristus i:

Og Den Hellige Ånd bærer vitnesbyrd om Faderen og meg, og Faderen gir Den Hellige Ånd til menneskenes barn på grunn av meg (3. Nephi 28:11)

I dette tilfellet bekreftet Den hellige ånd en sannhet.

I Moroni 10 sier Moroni:

Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting

Dette er et eksempel på at Den hellige ånd kan undervise oss sannheter.

En av erfaringene jeg har gjort meg angående Den hellige ånds tilskyndelser er at det kan være litt utfordrende å skille mellom når jeg har fått en bekreftelse av Den hellige ånd og når det er noe jeg føler av andre årsaker. Et typisk eksempel er at jeg har følt en god varm følelse i en setting som har med evangeliet å gjøre, for eksempel når jeg hører en tale i kirken eller når jeg studerer skriften. Jeg tilskriver da at det er Den hellige ånd som har bekreftet sannheten av det jeg har hørt eller lest.

Men hva når jeg opplever akkurat den samme gode og varme følelsen når jeg hører musikk jeg liker veldig godt og som vekker opp gamle minner, eller ser på en film som rører meg? Var det også Den hellige ånd, eller var det ikke Den hellige ånd jeg følte i den andre situasjonen, var det bare mine egne følelser hele tiden? Jeg er ganske sikker på at flere av oss har opplevd akkurat dette, og som jeg, blitt usikker på hva som egentlig er hva.

Andre ganger har jeg fått en innskytelse, men ikke følt noen god og varm følelse. Er det da fra Den hellige ånd eller er det den varme følelsen som skal bekrefte at det er fra Den hellige ånd?

Heldigvis har vi mulighet til å sortere ut hva som er hva, slik at vi kan være tryggere på at vi forstår det riktig.

Husker dere sitatet fra Joseph Smith ovenfor? Han sa at Den hellige ånd ikke har noen annen effekt enn ren intelligens. Det betyr at den kommuniserer med ånden vår og enten bekrefter en sannhet vi har hørt, eller gir oss en sannhet vi ennå ikke har. Den hellige ånd kommuniserer med andre ord ikke en følelse, men kroppen vår derimot, den kan reagere med en følelse.

Følelser er enkelt forklart reaksjoner på ting vi er utsatt for. Så når vi får bekreftet en sannhet eller blir undervist en sannhet av Den hellige ånd, så kan kroppen reagere på forskjellige måter. Vi kan begynne å gråte, vi kan føle en god varm følelse inne i oss, vi kan føle oss trygge eller vi kan bli så overveldet at vi midlertidig mister kreftene i kroppen.

Eller, vi trenger ikke føle noe i det hele tatt!

Jeg har mottatt tilskyndelser fra Den hellige ånd som kom som en tanke som plutselig var der. Jeg følte ikke noe spesielt, men siden jeg var i en situasjon hvor jeg hadde bedt om veiledning i forhold til en spesiell situasjon, forsto jeg at tanken var en sannhet som Den hellige ånd fortalte meg.

Ved en annen anledning hadde jeg studert et spesielt emne over lengre tid, og en ettermiddag mens jeg satt og leste og tenkte over dette temaet bekreftet Den hellige ånd sannheten i det prinsippet jeg hadde studert. Denne gangen var reaksjonen en helt annen og kroppens reaksjon på denne åndelige undervisningen og bekreftelsen var at jeg begynte å gråte.

Så følelser kan være et resultat av tilskyndelser eller åpenbaring fra Den hellige ånd, men selv om det kommer fra Den hellige ånd så må det ikke nødvendigvis ledsages av en fysisk følelse i tillegg.

En annen erfaring jeg har hatt, og som kanskje noen av dere også har hatt, er å ønske å få tilskyndelser eller bekreftelser, men ikke gjenkjenne at vi får noen.

Her er det mange ting som kan spille inn og de erfaringer jeg har hatt og det jeg har lest om dette i skriften dekker nok ikke alle muligheter, men jeg ønsker uansett å dele noe av det jeg har lært hittil.

En av de første tingene jeg lærte er at jeg må legge til rette for at jeg skal være i stand til å gjenkjenne det Den hellige ånd forteller. Foran TV’en, eller med headsett som dundrer musikk inn i ørene, eller når man surfer på facebook, eller når man sitter og spiller på PC’en eller andre spill…. da er det vanskelig å høre den stille lave hvisken.

Vi må faktisk prioritere tid til å lytte for å høre. Når vi ber kan vi bruke tid til å lytte, når vi studerer skriftene og forsøker å tenke på og grunne over det vi leser, er det også lettere å oppfatte ting som ånden forteller oss. Kort sagt så må vi legge forholdene til rette.

Eller som Kong Benjamin forklarer i Mosiah kap 5:

For hvordan kjenner et menneske den herre som han ikke har tjent og som er en fremmed for ham og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensikter?

En annen ting jeg har lært er at jeg må anstrenge meg for å motta tilskyndelser og åpenbaring.

Det er et ordtak som sier at det beste i livet er gratis. Det er nok sant når det gjelder penger, siden de beste tingene ikke kan kjøpes. Men hvis vi tenker gratis som i «uten anstrengelse» så holder ikke ordtaket lenger. Skriftene er fulle av eksempler på at vi må være villige til å anstrenge oss for å få det vi ønsker når det gjelder åndelige bekreftelser og undervisning.

Et eksempel er Mosiahs sønner som Alma den yngre møtte da han var på vei fra Gideons land til Mantis land. Han forteller i Alma 17:

Nå var disse Mosiahs sønner sammen med Alma da engelen første gang viste seg for ham. Derfor frydet Alma seg svært meget over å se sine brødre, og det som gjorde ham enda mer glad, var at de fremdeles var hans brødre i Herren. Ja, og de hadde vokst seg sterke i kunnskap om sannheten, for de var menn med en sunn forståelse, og de hadde gransket Skriftene flittig så de kunne kjenne Guds ord.
Men dette er ikke alt. De hadde hengitt seg til mye bønn og faste, derfor hadde de profetiens ånd og åpenbaringens ånd, og når de underviste, underviste de med kraft og myndighet fra Gud

Nøkkelord her er «gransket skriftene flittig» og «hengitt seg til mye bønn og faste». Sannhetene de hadde fått kunnskap om kom ikke gratis i forhold til åndelige anstrengelser, men penger trengte de ikke for den åndelige utviklingen.

Jeg leste nylig en god sammenligning på akkurat dette, men i en litt mer moderne setting. Den går som følger:

I en tid hvor vi går til kjøleskapet og enkelt henter ut delikatesser ferdig til å nytes, glemmer vi at før alt kom dit så måtte det vokse og bli samlet først. I gamle dager, hvis du ville ha noe spesielt å spise, måtte du først få tak i det rette frøet, plante det, vente, passe på og beskytte det, og til slutt kunne du sette tennene i frukten og nyte opplevelsen av safter og smaker.

Vi må se etter frø Gud har gjort tilgjengelig for oss i stedet for å tro at han fungerer som en slags «drive-in» hvor han spør om «skal du ha pomme frites og drikke sammen med dette» etter at vi har bestilt.

Gud er en bonde, ikke McDonalds. Det er ikke noen åndelige Big Macs som ligger under oppvarmingsdisken og venter på oss. Vi må samle, dyrke, kultivere, kombinere og deretter bruke Åndens veiledning som en guddommelig oppskrift som skaper en fest av Guds ord. Det er i det faktum at vi spiser og fordøyer sannhetene at de kan gi oss næring og endre oss – Vi blir hva vi spiser

Vi kan ikke regne med å få bekreftelser og tilskyndelser bare ved å bestille dem, vi må selv gjøre en innsats og jobbe for dem.

Det siste jeg ønsker å si litt rundt åndens tilskyndelser er et område hvor jeg vet jeg har et stort forbedringspotensiale. Det handler om å gå videre ut i fra de tilskyndelser vi får.

I mange tilfeller vil en tilskyndelse eller en sannhet som blir bekreftet av ånden være et hint til noe mer. Det har uansett en verdi for oss i seg selv å få en tilskyndelse, men kanskje vi kan bygge videre på det vi lærer.

Et eksempel på dette er prosessen som Alma underviser oss om i Alma kapittel 32, der han sammenligner troen med et frø.

I vers 28 snakker han om en innledende reaksjon når vi utøver tro:

og når dere føler denne svulmende bevegelse, vil dere begynne å si til dere selv: Dette må nødvendigvis være et godt frø — eller ordet må være godt — for det begynner å utvide min sjel, ja, det begynner å opplyse min forstand, ja, jeg begynner å fryde meg over det

Disse første indikasjonene er ikke det fulle svaret, det er bare en innledende sannhet som skal hjelpe oss videre. Som Alma sier videre i vers 36:

Nei. Heller ikke må dere legge deres tro til side, for dere har bare brukt deres tro til å så frøet så dere kunne foreta prøven og finne ut om frøet var godt

En tilskyndelse kan være et hint om at du har funnet noe som er godt, og at du trenger å se nærmere på det. Gjennom videre studier og ved å utøve tro kan vi få en bedre forståelse og mer kunnskap som vil ha ennå større verdi for oss.

Alma sier videre

Men hvis dere forsømmer treet og ikke har tanke for å pleie det og gi det næring, se, da vil det ikke slå rot, og når solen svir det med sin hete, visner det fordi det ikke har noen rot, og dere rykker det opp og kaster det bort.
Nå skjer ikke dette fordi frøet ikke var godt, heller ikke fordi frukten ikke ville være ønskelig, men det skjer fordi deres jord er ufruktbar og dere ikke vil pleie treet og gi det næring, derfor kan dere ikke høste frukt

En av fruktene av å kunne gjenkjenne åndelige tilskyndelser og bekreftelser, er at vi lærer evige prinsipper og sannheter som kan hjelpe oss å komme nærmere Kristus og kjenne ham bedre. Hvis vi i tillegg tar tak i de tilskyndelsene og søker videre, altså at vi pleier treet som Alma snakker om, så kan det hjelpe oss til å motta ytterligere tilskyndelser og kunnskap.

På generalkonferansen i oktober i 2009 fortalte Eldste Richard G. Scott om en opplevelse han hadde hatt hvor han først fikk en tilskyndelse, og hvor han ved å notere den ned, tenke og grunne videre på den og spørre Herren om det var mer, mottok flere tilskyndelser og mer kunnskap. I forbindelse med at han fortalte om dette sa han:

Jeg tror du kan gå glipp av den mest dyrebare, personlige veiledningen fra Ånden fordi du ikke svarer på, noterer ned og bruker de første tilskyndelsene som kommer til deg

Noen ganger kan det synes som om himmelen er stengt, og det er umulig å få noe svar uansett hva vi gjør. En viktig ting å forstå når dette skjer er at vi faktisk er her for å prøves. Noen ganger er det å huske det vi har mottatt tidligere det som bærer oss videre. Ved å bruke det vi allerede har mottatt blir vi mer selvstendige, og det hjelper oss å ikke bli vippet av pinnen når det er omskiftninger rundt oss.

Brigham Young sa at Guds intensjon var å få oss til å bli like uavhengige i vår sfære som han er i sin sfære.

For å få til dette må vi noen ganger overlates til oss selv slik at vi kan gis rom for å utvikle selvstendighet.

Så jeg håper vi alle ser verdien av å anstrenge oss for både å gjenkjenne åndelige tilskyndelser og bekreftelser vi mottar, og at vi tar de et steg videre og bruker de som en mulighet til å søke mer kunnskap og forståelse om hvordan vi kan komme nærmere Kristus, og hvordan vi kan bli ett med ham som han ber oss om i skriftene.

2 kommentarer om “Den Hellige Ånd og deg”

Legg igjen en kommentar