Hva er åndelig selvhjulpenhet – og hvorfor er det nødvendig?

Mellom desember 1911 og januar 1912 nådde både ekspedisjonen til Roald Amundsen og ekspedisjonen til Robert Scott frem til Sydpolen. Amundsen kom først frem, men, en ting var å komme seg til Sydpolen, de måtte også hjem igjen. På veien tilbake døde 5 menn i Scotts ekspedisjon, inkludert ham selv, bare 17 km fra depoet med mat og utstyr de var på vei til. Alle i Amundsens ekspedisjon kom trygt hjem til Norge igjen.

Hovedgrunnen til at Scotts ekspedisjon feilet på hjemturen, og hvorfor Amundsens klarte seg bra, kan oppsummeres med ett ord: Forberedelse. Amundsen hadde forberedt seg bedre på flere nivåer inkludert utstyr, matrasjoner, transport osv.

På samme måte som disse polekspedisjonene, er vår åndelige selvhjulpenhet fremover betinget av hvilke forberedelser vi gjør i dag.

Jeg har delt inn temaet i tre punkter:

1. Hva er åndelig selvhjulpenhet?
2. Hvorfor er åndelig selvhjulpenhet nødvendig?
3. Hvordan utvikler vi vår åndelige selvhjulpenhet

1: Hva er åndelig selvhjulpenhet?

Det er blant annet å være i stand til å motta og gjenkjenne veiledning og åpenbaring fra Den Hellige Ånd.

Joseph Smith definerte Den Hellige Ånds effekt på oss på følgende måte:

Den Hellige Ånd har ingen annen effekt en ren intelligens. Den har kraft til å utvide sinnet og opplyse vår forstand

Intelligens i denne sammenhengen har ingenting med våre dagers IQ-tester å gjøre, men handler om kunnskap og sannheter som vil hjelpe oss å følge Kristus og inngå pakter med ham, og som gjør oss i stand til å ta valg basert på ting slik de virkelig er.

At Den Hellige Ånd er kilden til sannhet for oss, vises tydelig i skriftene:

Moroni 10:5
Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting.

L&P 121:26
Gud skal ved sin Hellige Ånd — ja, ved Den Hellige Ånds usigelige gave — gi dere kunnskap som fra verden ble til, ikke er blitt åpenbart før nå,

Johannes 14:26
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, skal lære dere alt

De viktigste sannhetene vi kan søke etter er de som hjelper oss å lære mer om Gud og de prinsippene han står for, som gir oss grunnlag for å ta riktige valg i livet.

Det innebærer også å være i stand til å kunne stå for, og gjøre det rette iht paktene vi har inngått med Gud, selv om vi opplever vanskelige omstendigheter, motstand og kanskje til og med føler at Gud har forlatt oss.

Fire eksempler:

  • Abraham måtte ofre Isak
  • Jesaja måtte gå rundt naken i tre år å forkynne Herrens budskap
  • Kong Hezekiah måtte gjennomgå fysiske og åndelige lidelser for å redde folket sitt
  • Joseph Smith måtte sitte uskyldig i fengsel i mange måneder

Felles for alle disse var at de allerede hadde vært trofaste mot Herren. De hadde gjort det Herren hadde befalt dem. De vanskelige tingene de opplevde var ikke en straff, det var en prøve. De ble prøvet for å se om de var trofaste også når omstendighetene var vanskelige, eller Herren var langt borte.

På samme måte vil Herren prøve oss.

L&P 101:4-5
4 Derfor må de nødvendigvis bli refset og prøvet likesom Abraham, som ble befalt å ofre sin eneste sønn.
5 For alle de som ikke vil tåle refselse, men fornekter meg, kan ikke bli helliggjort.

2: Hvorfor er åndelig selvhjulpenhet nødvendig?

I april i år sa president Nelson at det i tiden fremover ikke vil være mulig å overleve åndelig uten personlig veiledning og hjelp fra Den Hellige Ånd. Det innebærer at det er viktig for hver enkelt av oss å ha et personlig forhold til Gud.

Brigham Young sa:

Jeg er mer bekymret for at dette folket har så stor tillit til sine ledere at de ikke selv spør Gud om de er ledet av ham. Jeg er redd for at de slår seg til ro i en tilstand av blind selvsikkerhet. La enhver mann og kvinne vite, gjennom Guds ånds hvisken til dem, om deres ledere går på den stien Herren har diktert, eller ikke.

Det Brigham Young sier her er at det ikke er lederne som er ansvarlig for frelsen og opphøyelsen til hver enkelt av oss. Det er oss selv. Vi kan ikke skylde på hva andre har fortalt oss eller bedt oss gjøre. Kristus har gjort forsoningen tilgjengelig, men hver enkelt av oss er ansvarlig for å finne ut om vi er på rett vei, og eventuelt hvilke korrigeringer vi trenger å gjøre for at den skal være aktiv i vårt liv.

Men, i denne prosessen er det også et annet element. Nestekjærlighet og det å tjene andre.

Når vi søker etter og jobber mot et personlig forhold til Gud, og samtidig forsøker å hjelpe andre på deres vei til Gud, så beveger vi oss mot idealet som Kristus definerte da han ble spurt hvilket av budene som var det største. Han sa:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ og, ‘du skal elske din neste som deg selv.’

En viktig del av åndelig selvhjulpenhet er at vi gjennom personlig åpenbaring og veiledning kan vite hvordan ting virkelig er, slik at vi kan bruke vår handlefrihet til å velge hvordan vi vil forholde oss til det.

3: Hvordan utvikler jeg min åndelige selvhjulpenhet?

Dette er kanskje det vanskeligste punktet, for det er her det ofte stopper opp. I hvert fall opplever jeg mange utfordringer rundt dette.

Det er mange ting jeg kunne tatt med rundt dette, men velger å legge vekt på tre prinsipper:

  1. Ønske
  2. Handling
  3. Utholdenhet

Ønske:
Alt vi gjør kan vi spore tilbake til en indre prosess. I det vi velger å gjøre en spesifikk ting har vi på et eller annet nivå vurdert det i vårt sinn. Noen ting vi gjør er veloverveid og nøye gjennomtenkt på forhånd, mens andre ting er et resultat av mange mindre tanker vi har gjort oss. Uansett er det inne i oss vi starter prosessen med å videreutvikle vår åndelighet.

Dette prinsippet finner vi igjen i skriftene. For eksempel så underviser Alma oss om dette når han sammenligner ordet med et frø. Frøet må først bli sådd i vårt hjerte før det kan begynne å spire.

Dette ønsket kommer ikke av seg selv. For min del merket jeg at dette ønsket begynte å vokse når jeg oppdaget at ikke alt rundt meg var helt slik jeg trodde det var. Det trigget en grundigere søken både i evangeliet og på andre områder. Da jeg begynte å fokusere mer av tiden min på å lese, tenke og vurdere, merket jeg også at ønsket om å forstå mer av det åndelige i livet mitt ble forsterket.

Min erfaring er at å sette av tid til å studere skriftene og andre kilder, sammen med å ha tid til å tenke og vurdere alt jeg leser, hjelper med å få et sterkere ønske om å bevege meg videre åndelig.

Handling:
Å gjøre det rette er ikke alltid lett, men det er en del av det å vokse åndelig. Det å prøve å leve det vi lærer handler ikke om å «go through the motions» for å deretter å krysse av på en liste at vi har utført det.

Det handler om å leve prinsippene vi har lært intellektuelt slik at de kan bli en del av oss. På samme måte som Johannes beskriver forholdet Gud har til prinsippet kjærlighet:

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

Gud «har» ikke kjærlighet, han «er» kjærlighet.

På samme måte vil handlingene vi gjør, når de er i overenstemmelse med sanne prinsipper, hjelpe oss slik at disse prinsippene på sikt blir en del av oss. Ikke noe vi bare tar frem når vi synes det passer.

Utholdenhet:
En naturlig fortsettelse av dette er utholdenhet. Som vi gikk gjennom tidligere så vil Herren prøve oss. Og en av de tingene han prøver oss på er utholdenhet.

Det er kanskje ikke så vanskelig å følge et prinsipp når alt går på skinner. Men hva med å gjøre det over lang tid, eller når ting i livet vårt blir vanskelig, eller nå det er så mange andre ting som skjer at vi ikke føler vi har tid. Hva gjør vi da?

I Matteus 10:38-39 sier Herren følgende:

Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Hva disse prinsippene innebærer for oss vil være forskjellig fra person til person. Men at det vil kreve tålmodighet fra hver enkelt av oss er jeg sikker på. Å følge Kristus krever noe av oss.

Åndelig selvhjulpenhet har med vår evne til å motta åndelig veiledning å gjøre. Den er nødvendig for hver enkelt av oss for å kunne få et personlig forhold til Gud, og for å ha kunnskap om ting slik de virkelig er. Slik at vi kan bruke vår handlefrihet til å støtte de ting som bringer oss nærmere Gud. Vi utvikler vår åndelige selvhjulpenhet blant annet gjennom hvilke ønsker vi har, hva vi velger og gjøre, og hvor utholdende vi er i å følge Herren.

Forberedelse er en viktig del av åndelig selvhjulpenhet. Og som Alma sier det:

For se, dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide.

Hva kan vi gjøre helt konkret, akkurat i dag, for å styrke eller øke vår åndelige selvhjulpenhet?

Siden vi alle er på ulike åndelige stadier i livet, vil det være forskjellige ting som vil hjelpe oss videre. Uansett omstendigheter er det en ting som absolutt alle av oss kan gjøre, og det er å begynne i dag med å spørre Herren konkret om hvor vi står, og hva vi trenger å gjøre for å bevege oss videre oppover på den åndelige stigen.

Legg igjen en kommentar